ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1 Όλα τα μέλη απολαμβάνουν το δικαίωμα της Ισότητας και όλοι είναι ίσοι μεταξύ των.

2 Τα μέλη της Συντεχνίας έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις τηρουμένων των εξαιρέσεων που καθορίζει το παρόν Καταστατικό.

3 Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Συντεχνίας με πρωτεύοντα δικαιώματα την συμμετοχή στα Συνέδρια και στα όργανα Διοίκησης της Συντεχνίας , ξεκινώντας από την Επαρχιακή , μέχρι την Κεντρική Διοίκηση

4 Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα σώματα, εκτός των επίτιμων μελών, που έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν μόνο, απόψεις, προτάσεις, εισηγήσεις. Ταυτόχρονα αποκτούν δικαίωμα διεκδίκησης αιρετών θέσεων στην Γ.Σ ΠΟΒΕΚ.

5 Τα μέλη έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις των που έχουν σχέση για τους στόχους της Συντεχνίας με κάθε τρόπο και σε κάθε βήμα που προσφέρεται από τη Συντεχνία

AD-HEREAD-HERE2
Login